Polatsigortacilik.com KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Polatsigortacilik.com internet sitesini kullanan kişiler, bu site üzerinden adına veya bir başkası adına poliçe düzenlenmeden sadece sigorta şirketlerinden teklif alan kişiler veya Polatsigortacilik.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler(Hep birlikte “Kullanıcı /Üye” olarak anılacaktır), işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Özkan POLAT – Polat Sigorta Acenteliği işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Polatsigortacilik.com’un değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, Polatsigortacilik.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

1.Taraflar
1.1. Özkan POLAT – Polat Sigorta Acenteliği (“Polatsigortacilik.com”olarak anılacaktır.) Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılık hizmeti kuruluşudur. Kullanıcı/Üye işbu Sözleşme ve kabulü ile Polatsigortacilik.com’u sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Polatsigortacilik.com’un bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Polatsigortacilik.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin Polatsigortacilik.com’un atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

1.2 Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Polatsigortacilik.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta acenteliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Polatsigortacilik.com tarafından Üye’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile kendisine ticari elektronik ileti göndermesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2.Sözleşmenin Konusu:
İşbu Sözleşme Polatsigortacilik.com’un sağlayacağı sigorta aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları Özkan POLAT – Polat Sigorta Acenteliği’ne ait bulunan www. Polatsigortacilik.com web sitesine (“Site”) Kullanıcı/Üye tarafından giriş yapılmasıyla, Kullanıcı/Üye’nin, ( yahut www. Polatsigortacilik.com web sitesindeki Facebook ile bağlan fonksiyonuyla direkt üye olarak giriş yaptığında yada teklif formunu doldurarak ve bu suretle Üye Ol ve/veya teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Polatsigortacilik.com ve/veya Özkan POLAT – Polat Sigorta Acenteliği’ne şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır.

 

 1. Özkan POLAT – Polat Sigorta Acenteliği’nin Sorumlulukları

Polatsigortacilik.com sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcı/Üye’nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin, Kullanıcı/Üye tarafından Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Polatsigortacilik.com’a www.polatsigortacilik.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.polatsigortacilik.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Poliçeler, Kullanıcı/Üye kişilerin E-mail adreslerine gönderilecektir. Poliçe asılları Kullanıcı/Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı/Üye adresine gönderilir. Kullanıcı/Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Polatsigortacilik.com web sitesindeki telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

 1. Kullanıcının Sorumlulukları
  Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta acentesi olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden, telefon üzerinden veya birebir yüz yüze görüşme ile işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye’nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye’de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı+Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı/Üye, www.polatsigortacilik.com sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için Polatsigortacilik.com’a başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak,süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. polatsigortacilik.com sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin Polatsigortacilik.com’da yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, Polatsigortacilik.com üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, www.polatsigortacilik.com sitesi üzerinden sadece kendi adına ve hesabına işlem yapabilir. Kullanıcı/Üye’nin başkası hesabına hareket etmesi halinde, kendi bilgilerini ve kimin hesabına işlem yaptığını ve/veya işlemin gerçek faydalanıcısının www.polatsigortacilik.com sitesinin teklif adımlarında bildirmesi zorunludur. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı/Üye’ye aittir.

Kullanıcı/Üye sigorta poliçesinin tanzim edilmesinden sonra Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’ne karşı cayma hakkının bulunmadığını, sigorta poliçesinin tanzim edilmesi ile Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin sözleşmeyi tam olarak ifa ettiğini beyan ve kabul eder.

 1. Sigorta Teminatının Başlaması
  Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (http://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
  İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği'ne aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye’ye hiç bir hak vermez. Kulanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin, Polatsigortacilik.com hizmetleri, Polatsigortacilik.com bilgileri, Polatsigortacilik.com telif haklarına tâbi çalışmalar, Polatsigortacilik.com ticari markaları, polatsigortacilik.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve tüm hakları saklıdır. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.
 3. Gizlilik
  Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, işbu sözleşmenin 3. Maddesine ve Gizlilik Politika’sına uygun düşecek durumlar veya Kullanıcı/Üye tarafından alınacak farklı yönde talimatlar haricinde, elde ettiği bilgileri gizli tutacak ve açıklamayacaktır.

Hizmet verme süreci kapsamında, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği kapsamında bilgiler paylaşılabilir; araştırma yapma, istatistik çıkarma ve suçu önleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yine bu amaçlar doğrultusunda ve sistem yönetimi kapsamında, bilgiler Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dahil olmak üzere herhangi bir ülkeye aktarılabilir. Ayrıca, müşterilerimizin ilgisini çekebilecek Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verilirken de kullanılabilir.

 1. Sözleşme Değişiklikleri
  Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği ‘nin değişiklikleri Kullanıcı/Üyeye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, Polatsigortacilik.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9.Bağlantılar
Site, içeriği Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin izni olsun ya da olmasın siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Mücbir Sebepler
  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 2. Sair Hususlar
  Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. www.polatsigortacilik.com sitesinde verilen “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’nin bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği için bağlayıcı değildir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği Site’deki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından Polatsigortacilik.com’a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye’nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
 3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 4. Teklif Formu Doldurmayı Kabul Ediyorum
  Kullanıcı/Üye, “Teklif Formu Doldurmayı Kabul Ediyorum” ve “Kullanıcı Sözleşmesini kabul ediyorum” kutucuğunu seçmek/işaretlemek ile Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’ne dair yukarıda bulunan tüm maddeleri kabul ettiğini beyan eder. Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği www.polatsigortacilik.com web sitesi üzerinden online satış yapmamaktadır. Sadece Kullanıcı/Üyelerin kendi istekleri doğrultusunda teklif formunu doldurması sonucu Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği’ne ulaşım sağlamakta ve Özkan POLAT-Polat Sigorta Acenteliği çalışanları tarafından teklif formu üzerinden ulaşan bilgiler nezdinde teklif çalışarak Üye/Kullanıcı kişi ve kuruluşlara e-mail, telefon, sms ve iletişim app. İle teklif vermektedir.

 

Hasar Anında

Hasar Durumunda

Gerekli Belgeler

Kaza Tespit Tutanağı

Anlaşmalı Servisler

İletişim

 • 0322 343 0 100
 • bilgi@polatsigortacilik.com
 • İstiklal mah. Saimbeyli Cad. No:1/a Tufanbeyli / Adana
© 2018 Polat Sigorta | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.